OPAKOWANIA

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


1. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi.

Gospodarstwa domowe
Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe,  w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Selektywnie zbiera się frakcje: papieru, szkła, metali oraz tworzyw sztucznych. 
Odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
Odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Odpady opakowaniowe powstałe w ramach prowadzenia działalności gospodarczej powinny być klasyfikowane jako odpady inne niż komunalne zaliczane wg katalogu odpadów do podgrupy 15 01 - Odpady opakowaniowe. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

2. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wytworzenia odpadów opakowaniowych.
Odpady opakowaniowe są odbierane:

  • bezpośrednio z gospodarstw domowych,
  • w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych),

Dodatkowo:

  • Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest zobowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Przy czym użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić przedsiębiorcy odpady opakowaniowe po tych środkach.
  • Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

3. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu. Stosuje się oznaczenia liczbowe: 1 do 19 dla tworzyw sztucznych, 20 do 39 dla papieru i tektury, 40 do 49 dla metali, 50 do 59 dla drewna, 60 do 69 dla opakowań tekstylnych, 70 do 79 dla opakowań szklanych. System identyfikacji może też wykorzystywać skróty nazw odpowiednich materiałów (np. HDPE: polietylen wysokiej gęstości).

Materiały można oznaczać systemem oznaczeń liczbowych i/lub skrótami. Oznaczenia identyfikacyjne umieszczane są w środku oznaczeń graficznych, określających przydatność danego opakowania do wielokrotnego użytku lub odzysku, lub pod tymi oznaczeniami graficznymi. W tabeli poniżej przedstawione zostały przykładowe oznaczenia stosowane na opakowaniach.

rodzaje materialow