Prasa wulkanizacyjna WK

Prasa wulkanizacyjna WK
Prasa WK Prasa 800 WK Prasa 1200
Nr katalogowy 595 3138 595 3146
Wymiar płyty grzewczej 1200 x 350 mm 1470 x 470 mm
Dolna masa dociskowa 42 kg 83 kg
Górna masa dociskowa 52 kg 100 kg
Moc 2 x 1.5 kW 2 x 3.2 kW
Zasilanie 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz