Ogólne warunki gwarancji


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH
STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ TIP–TOPOL Sp. z o.o. 
z SIEDZIBĄ w POBIEDZISKACH
(wersja obowiązująca od dnia 01.08.2023 roku)

Pobierz w formacie pdf - tutaj

Art. 1. Definicje

Następujące wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji oznaczają odpowiednio: 
a)    OWG: niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji
b)    UMOWA: umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą i Kupującym, której przedmiotem jest taśma przenośnikowa
c)    SPRZEDAWCA: TIP – TOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195952, posiadająca numer NIP: 7790000706 oraz REGON: 008491569
d)    KUPUJĄCY: podmiot, który zawiera Umowę ze Sprzedawcą
e)    STRONY: łącznie Kupujący i Sprzedawca
f)     TAŚMA:  taśma przenośnikowa będąca przedmiotem Umowy

  
Art. 2. Przepisy ogólne

1.    Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na Taśmy.
2.    Warunki udzielonej gwarancji określają:
a)    niniejsze OWG, Załącznik nr 1 do OWG oraz karta gwarancyjna (o ile została wydana);
b)    w przypadku odmiennych postanowień Umowy lub indywidualnych uzgodnień Stron dotyczących gwarancji – te postanowienia lub uzgodnienia, a w pozostałym zakresie, dokumenty wskazane w lit. a) powyżej.
3.    W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Taśmy:
a)    są pozbawione wad materiałowych,
b)    spełniają obowiązujące normy techniczne i technologiczno-produkcyjne,
c)    posiadają cechy uzgodnione przez Strony (w tym określone przez Kupującego w specyfikacji warunków Zamówienia zaakceptowanej przez Sprzedawcę).
4.    Sprzedawca zapewnia bezpieczną i niezawodną eksploatację Taśm z zastrzeżeniem warunków i włączeń określonych niniejszych OWG i Załączniku nr 1 do OWG.
5.    Uprawnienia z gwarancji przysługują wyłącznie Kupującemu.
6.    Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru Polski.

Art. 3. Okres gwarancji

1.    Okres gwarancji oraz jego początek są określone:
a.    w karcie gwarancyjnej dotyczącej Taśmy wydanej Kupującemu przez Sprzedawcę albo 
b.    w Umowie lub indywidualnych uzgodnieniach Stron, o których mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) OWG.
2.    Jeżeli okres gwarancji lub jego początek nie zostały określone w sposób wskazany w pkt. 1 przyjmuje się, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty dostawy.
3.    W przypadku usunięcia wady Taśmy w ramach gwarancji okres gwarancji ulega jedynie przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Taśma była wyłączona z użytku. 

Art. 4. Zakres gwarancji

1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje:
a)    ukryte wady materiałowe Taśmy oraz
b)    niezgodności Taśmy z parametrami określonymi w Ateście wydanym Kupującemu przez Sprzedawcę, Umowie lub w indywidualnych uzgodnieniach Stron, o których mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) OWG jeżeli ujawnią się i zostaną zgłoszone przez Kupującego Sprzedawcy w okresie gwarancji.
2.    Gwarancja nie obejmuje:
a)    wad i uszkodzeń powstałych w wyniku: 
- nieprawidłowego użytkowania Taśmy bądź stosowania jej niezgodnie z przeznaczeniem 
- nieprawidłowego doboru Taśmy do przenośnika taśmowego lub do istniejących warunków eksploatacji, czy też przenoszonego materiału
- nieprawidłowego transportowania lub przechowywania Taśmy
- niewłaściwego montażu Taśmy
- wykonania połączenia taśmowego niezgodnie z technologią łączenia Taśm
- nieprawidłowo dobranych lub nieprawidłowo działających urządzeń współpracujących lub innych urządzeń, które mogą mieć wpływ na samą Taśmę i jej użytkowanie (np. zgarniacze)
- niewłaściwej naprawy lub konserwacji Taśmy
- niestosowania się do zaleceń dotyczących Taśmy lub przenośnika wynikających z Załącznika nr 1 do OWG, instrukcji obsługi lub innych wskazań Sprzedawcy lub producenta,
- winy użytkownika, siły wyższej lub zdarzeń losowych
b)    naturalnego zużycia Taśmy wynikającego ze standardowej, prawidłowej eksploatacji
c)    zmiany parametrów fizyko-mechanicznych Taśmy w odniesieniu do parametrów deklarowanych przez Sprzedawcę w dniu dostawy (zmiany te są wynikiem naturalnego procesu starzenia i eksploatacji)
d)    taśmy przenośnikowej, której nie można zidentyfikować jako pochodzącej od Sprzedawcy
e)    Taśmy, co do której dokonano przeróbek bez uzgodnienia ze Sprzedawcą.

Art. 5. Obowiązki kupującego

1.    Kupujący jest zobowiązany użytkować Taśmę zgodnie z przeznaczeniem. Eksploatacja Taśmy wraz z przenośnikiem powinna być prowadzona zgodnie z zaleceniami producentów oraz według aktualnego stanu wiedzy technicznej w tym zakresie.
2.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór Taśmy do wyposażenia przenośnika taśmowego i urządzeń współpracujących oraz do przenoszonego materiału. Dobór Taśmy powinien być wykonany przez osobę / organizację posiadającą odpowiednie do tego kwalifikacje.
3.    Kupujący ponosi odpowiedzialność zmiany warunków eksploatacyjnych Taśmy. Jako nieuprawnione zmiany tych warunków rozumie się zmiany konfiguracji technicznej i parametrów pracy przenośnika, które mogą mieć wpływ na żywotność Taśmy. 
4.    Kupujący jest zobowiązany przestrzegać zaleceń dotyczących Taśmy i przenośnika wynikających z Załącznika nr 1 do OWG, Umowy lub w indywidualnych uzgodnieniach Stron, o których mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) OWG, instrukcji obsługi oraz innych wskazań Sprzedawcy lub producenta. 

Art. 6. Uprawnienia kupującego

1.    W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Taśmy, o których mowa w art. 4 pkt. 1 OWG, Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację Sprzedawcy zgodnie z art. 7.
2.    W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca przedstawi Kupującemu proponowany sposób rekompensaty, np.:
a)    nieodpłatne usunięcie wady (naprawa) Taśmy,
b)    nieodpłatna wymiana reklamowanego odcinka Taśmy (w czasie nie krótszym niż 8 tygodni od daty uznania reklamacji; organizacja i pokrycie kosztów transportu taśmy po stronie Sprzedawcy),
c)    zastosowanie innego rozwiązania, którego koszt nie będzie przekraczał wartości reklamowanej Taśmy pomniejszonej o ubytek wartości wynikający z czasu jej eksploatacji (licząc od daty sprzedaży Taśmy), ustalony według wzoru: 
Koszt rekompensaty = Wartość zakupu (netto) * (1-[czas eksploatacji/okres gwarancji])
3.    Sposób rekompensaty będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony.
4.    Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na żaden z zaproponowanych przez Sprzedawcę sposobów rekompensaty, uprawnienia Kupującego z gwarancji w odniesieniu do wady lub nieprawidłowości objętej daną reklamacją wygasają.
5.    Gwarancja nie obejmuje naprawienia szkody powstałej w związku z wadą Taśmy.

Art. 7. Tryb zgłaszania reklamacji

1.    Reklamacje dotyczące Taśm należy zgłaszać:
a)    na piśmie na adres Sprzedawcy: TIP-TOPOL sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska albo
b)    mailowo na adres Sprzedawcy: sprzedaz.pobiedziska@tiptopol.pl
2.    Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone, jeżeli:
a)    zostanie zgłoszone przez Kupującego w ciągu 5 dni od ujawnienia się wady lub niezgodności Taśmy, a zarazem w okresie gwarancji; 
b)    będzie zawierało wymagane informacje tj.:
- typ i numer odcinka Taśmy,
- data zakupu, data montażu i miejsce zabudowy Taśmy,
- data ujawnienia się wady lub niezgodności Taśmy,
- dokładny opis ujawnionej wady lub niezgodności Taśmy
- dokumentacja (techniczno-ruchowa, sprzedażowa oraz fotograficzna) umożliwiająca identyfikację Taśmy,
- dane kontaktowe do osoby upoważnionej przez Kupującego do podejmowania działań dotyczących reklamacji,
- oczekiwania/propozycje Kupującego w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 2 nie kwalifikuje się do rozpatrzenia. 
4.    W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2 lit. b) Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia.
5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje złożenia przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym niepełnych lub błędnych informacji.
6.    Sprzedawca przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia spełniającego wymogi wskazane w pkt. 2 lit. b), chyba że Strony ustalą inny termin.
7.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia spełniającego wymogi wskazane w pkt. 2 lit. b), chyba że Strony ustalą inny termin.
8.    Sprzedawca we współpracy ze wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym przedstawicielem Kupującego przeprowadzi analizę zgłoszenia, dokona koniecznych ustaleń związanych z przedmiotem reklamacji oraz – jeżeli wystąpi taka potrzeba – uzgodni termin wizji lokalnej miejsca zainstalowania reklamowanej Taśmy.
9.    Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest podjęcie przez Sprzedającego dodatkowych czynności (np. dokonanie wizji lokalnej, pobranie próbek, uzyskanie ekspertyzy, wykonanie badań laboratoryjnych), termin na rozpatrzenie reklamacji przedłuża się o czas niezbędny do realizacji tych czynności.
10.    W trakcie rozpatrywania reklamacji Kupujący, na wniosek Sprzedawcy:
- udostępni dokumentację techniczno – ruchową przenośnika, na którym zamontowana jest reklamowana Taśma,
- umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanej Taśmy,
- przekaże informacje na temat warunków eksploatacji reklamowanej Taśmy, w tym rodzaju i ilości materiału przenoszonego przez przenośnik, na którym jest zamontowana,
- umożliwi pobranie próbek z reklamowanej Taśmy oraz wykonanie dodatkowej dokumentacji fotograficznej.
Termin na rozpatrzenie reklamacji przedłuża się o czas oczekiwania na wywiązanie się przez Kupującego z wyżej wskazanych obowiązków.
11.    Brak należytego współdziałania Kupującego przy rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności niewywiązanie się z obowiązków określonych w pkt. 2, 8, 9, 10, upoważnia Sprzedawcę do odmowy rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej za bezzasadną.
12.    Sprzedawca ma prawo do uznania reklamacji jako bezzasadnej oraz do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w ramach działań podjętych podczas rozpatrywania reklamacji wtedy, gdy informacje przekazane w zgłoszeniu reklamacyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło z winy umyślnej Kupującego.
13.    W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej, Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 6.
14.    Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności z obowiązku zapłaty ceny za zakupioną Taśmę. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji do czasu uiszczenia należności.

Art. 8. Postanowienia końcowe

1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.
2.    Z wyłączeniem przypadków winy umyślnej, odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji na Taśmy obejmuje jedynie rzeczywiste straty poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści.
3.    Spory wynikające w gwarancji na Taśmy będą rozpatrywane przez sąd właściwy do rozpoznawania pozostałych sporów wynikających z Umowy.
4.    Zasady użytkowania taśm przenośnikowych stanowią załącznik nr 1 do OWG będący integralną częścią OWG.
5.    Treść OWG jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy https://tiptopol.pl/pl/ogolne-warunki-gwarancji można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera lub innego nośnika danych.
6.    Na wniosek Kupującego OWG zostaną mu przesłane na wskazany adres na piśmie lub mailem. Wniosek można złożyć na piśmie lub mailem na adres Sprzedawcy (TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska; adres email: sprzedaz.pobiedziska@tiptopol.pl).
7.    Niniejsze OWG mają zastosowanie do taśm przenośnikowych zakupionych po dniu 01.08. 2023 r.

 

Załącznik nr 1 do OGÓLNYCH WARUNKÓW GWARANCJI DLA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH  STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ TIP-TOPOL Sp. z o. o.

Zasady użytkowania taśm przenośnikowych

1.    WARUNKI PRZECHOWYWANIA TAŚM
1.1. Taśmy nie powinny być składowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Taśmy należy przechowywać  w warunkach maksymalnej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych. Zaleca się, aby taśma przechowywana w zwoju była raz na kwartał przewinięta. Niedopełnienie powyższego może skutkować utratą gwarancji. 
 1.1.1. Taśmy trudnopalne ze względu na najbardziej prawdopodobne miejsce pracy, tj. kopalnie podziemne, posiadają ograniczoną odporność na działanie warunków atmosferycznych. 
•    Ochronę taśm zapewnia zamknięty obiekt magazynowy z ograniczonym dostępem światła słonecznego np. przez brak okien lub trwałe zabarwienie szyb. 
•    Utratą gwarancji skutkuje magazynowanie i użytkowanie taśm trudnopalnych na otwartej przestrzeni - jeżeli nie zostało wcześniej uzgodnione z producentem taśmy. 
1.1.2. Możliwe jest składowanie taśm pod wolnostojącym zadaszeniem bądź pod przykryciem w opakowaniu ochronnym, zabezpieczającym przed promieniami słonecznymi. Okres składowania w tych warunkach uznaje się za bezpieczny, jeśli jest nie dłuższy niż 6 miesięcy. Należy jednak taśmę przewijać min. raz na kwartał. Niedopełnienie powyższego może skutkować utratą gwarancji.
1.1.3. Wszystkie możliwe uszkodzenia, a także obniżenie parametrów fizyko-mechanicznych taśmy na skutek kontaktu z niepożądanym czynnikiem zewnętrznym lub przechowywaniem w inny sposób niż zostało to określone skutkuje utratą gwarancji. 
1.1.4. Składowanie taśm w temperaturach poniżej + 5°C jest niezalecane. 
•    Składowanie taśmy w niskiej temperaturze, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń w trakcie rozwijania, aby temu zapobiec należy taśmę przed rozwinięciem umieścić w warunkach gwarantujących temperaturę nie mniejszą niż +5 °C
•    Czas potrzebny do uzyskania temperatury +5°C liczony jest jako doba na każde 2 stopnie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą przechowywania a temperaturą +5°C.
Niedopełnienie powyższego może doprowadzić do uszkodzenia taśmy bądź też utraty jej właściwości, co skutkuje utratą gwarancji. 
1.2 Taśma przenośnikowe transportowane są w formie zwoju. W celu zlikwidowania zagrożeń wynikających z możliwości utrwalenia skutków długotrwałego pozostawania w formie zwiniętej należy taśmę okresowo (co najmniej 1 raz na 3 miesiące) przewinąć. Brak informacji o przewinięciu traktowany jest jako brak przewinięcia.  Za informację uznaje się raport/protokół wraz z datą przewinięcia, nr odcinka. Uszkodzenia wynikające z niedopełnienia powyższego nie są objęte gwarancją i skutkują jej cofnięciem. 
1.3. Wymagana jest obsługa taśm przy pomocy urządzeń i narzędzi wykluczających możliwość ich uszkodzenia taśmy. 
1.4 Taśmy na środkach transportu lub w kontenerach winny być odpowiednio zamocowane. Należy wykluczyć możliwość przemieszczania. Sposób ich zamocowania musi określić przewoźnik on odpowiada za poprawne wykonanie tych zaleceń.  
1.5 Transport taśm w magazynach winien się odbywać przy użyciu narzędzi i urządzeń wykluczając ich uszkodzenie. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu taśmy nie są objęte gwarancją. 

2.    WARUNKI EKSPLOATACJI TAŚMY
2.1. Eksploatacja taśm powinna odbywać się zgodnie z przeznaczeniem tj. do transportu drobnicy luzem lub materiałów w sztukach o wymiarach i ciężarze dobranych do danego typu taśm. 
•    Zasady montażu taśmy na przenośniku są określony w DTR przenośnika, natomiast sposób użytkowania taśmy znajduje się w DTR taśmy przenośnikowej. 
•    Za uszkodzenia taśmy wynikające z niewłaściwego doboru parametrów takich jak: grubości, typ taśmy, średnica bębnów przenośnika, nachylenie trasy i krążników bocznych oraz rodzaj zastosowanej metody połączeń, lub wyeksploatowanych i wadliwych podzespołów przenośnika, odpowiada Użytkownik. W sprawach spornych kryterium rozstrzygającym jest norma DIN 22101 pkt. 7, 8, 11 w zakresie konstrukcji przenośnika i DIN22102-3 w zakresie wykonania połączeń.
•    Taśmy gumowe, wieloprzekładkowe powinny być użytkowana w temperaturach od -25 do +60°C 
2.2. Taśma winna być użytkowana w sposób właściwy dla współczesnego stanu wiedzy i techniki. 
•    Za błąd Użytkownika traktuje się stosowanie metod obsługi narażających taśmę na uszkodzenie.
•    Nieprawidłowego użytkowania taśmy, czego konsekwencją będą uszkodzenia trwałe taśmy, skutkować będzie cofnięciem gwarancji.
2.3. Taśma do pracy w określonych warunkach powinna być dobrana przez wykwalifikowany personel producenta przenośnika lub osobę/organizację posiadającą niezbędne kwalifikacje doboru taśmy. 
•    Podstawę do cofnięcia gwarancji stanowi odstępstwo od dokonanego doboru taśmy
•    Zmian konstrukcyjnych przenośnika bez przedstawienia odpowiednich dokumentów Sprzedawcy taśmy, będą skutkować cofnięciem gwarancji. 
2.4. Łączenie taśm powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR taśmy lub np. w informatorach producentów materiałów do łączenia.
2.4.1. Uszkodzenia taśmy wynikające z nieprawidłowego wykonania połączenia nie są objęte gwarancją. 
2.4.2. Łączenie mechaniczne odbywa się przy użyciu materiałów dostępnych na rynku i według instrukcji dostawcy zastosowanych zszywek, każde inne skutkować będzie cofnięciem gwarancji. 
2.4.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń taśmy w wyniku nieprawidłowego wykonania połączenia mechanicznego. 
2.4.4. W przypadku taśm wykorzystywanych do jazdy ludzi, zabrania się łączenia mechanicznego. 
2.4.5. W przypadku taśm wykorzystywanych do jazdy ludzi, wymaga się, aby wytrzymałości połączenia wulkanizowanego była min. 60% wytrzymałości nominalnej taśmy. 
2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania u użytkownika okresowych przeglądów taśm objętych gwarancją. Obowiązkiem Użytkownika jest udostępnić Sprzedawcy dokumentację dotyczącą przeglądów i konserwacji taśmy oraz przenośnika. 
2.6 Taśmy termoodporne i żaroodporne winne być eksploatowane z zachowaniem poniższych warunków:
Termoodporna do 150°С
•    Transportowany gorący ładunek powinien znajdować się na taśmie nie dłużej niż 1,0 minuty, dla których dobierana jest odpowiednia prędkość taśmy.
•    Długość przenośnika nie mniejsza niż 100m i nie większa niż 200m.
•    Tryb pracy taśmy nie przekracza 12 godzin na dobę. W razie potrzeby na życzenie Sprzedawcy potwierdzenie    procesu produkcyjnego z rzeczywistym harmonogramem prac.
•    Niedopuszczalne jest zatrzymywanie taśmy przenośnika pod obciążeniem i jest podstawą do wygaśnięcia gwarancji.
•    Temperatura ładunku nie przekracza 150°С, obecność kawałków czerwonego ciepła jest niedozwolona.
•    Frakcja ładunku jest nie mniejsza niż 20mm i nie większa niż 100mm.
•    Twardość przewożonego ładunku w skali Protodiakonowa wynosi nie więcej niż 8.
•    Wysokość zrzutu ładunku na taśmie nie przekracza 0,6 m.
•    Rozładunek ładunku przez bęben głowicy.
•    Obecność śladów termicznego starzenia gumy wykładziny (pęknięcia), bez rozwarstwienia wykładziny, nie jest uważana za wadę i podstawę do wymiany taśmy.
•    Na żądanie Sprzedawcy, Kupujący musi dostarczyć dane (rejestrator, zapisy elektroniczne) o temperaturze przewożonego ładunku (w miejscu załadunku na taśmę) przez cały okres eksploatacji. Dane przekazywane są bezpośrednio przedstawicielom Tip- Topol Sp. z o. o.
Termoodporna do 200°С
•    Transportowany gorący ładunek powinien znajdować się na taśmie nie dłużej niż 1,0-1,5 minuty – przy doborze odpowiedniej prędkość taśmy. 
•    Długość przenośnika nie mniejsza niż 100m i nie większa niż 200m. 
•    Niedopuszczalne jest zatrzymywanie przenośnika taśmowego pod ładunkiem. 
•    Temperatura ładunku nie przekracza 200 °С, obecność rozgrzanych do czerwoności kawałków ładunku jest niedopuszczalna.
•    Grubość osłony roboczej nie mniejsza niż 6mm. 
•    Frakcja ładunku nie mniejsza niż 10mm.
•    Obecność śladów termicznego starzenia gumy wykładziny (pęknięcia), bez rozwarstwienia wykładziny, nie jest uważana za wadę i podstawę do wymiany taśmy.
•    Na żądanie Sprzedawcy, Kupujący musi dostarczyć dane (rejestrator, zapisy elektroniczne) o temperaturze przewożonego ładunku (w miejscu załadunku na taśmę) przez cały okres eksploatacji. Dane przekazywane są bezpośrednio przedstawicielom TIP-TOPOL Sp. z o. o.
2.7    Taśmy przenośnikowe z linką stalową winne być eksploatowane z zachowaniem poniższych warunków: 
•    Taśma podczas eksploatacji powinna mieć styk z krążnikami na powierzchni ok. 35% 
•    Przenośnik na którym pracuje taśma powinien być wyposażony w zgarniaki/skrobaki oraz fartuchy z gumy o ścieralności max. 200 mm3 i twardości nie większej niż 70 ShA˚
 

3. TYPOWE USZKODZENIA TAŚM NIE OBJETE ŚWIADCZENIAMI GWARANCYJNYMI
7.1    Uszkodzenie mechaniczne taśmy związane z nieprawidłową eksploatacją, użytkowaniem.  
Przypuszczalne przyczyny:
•    nieodpowiednie, sztywne podparcie taśmy bądź jego brak na silnie obciążonym przesypie
•    nieuzasadnione zmiany konstrukcyjne w przenośniku dokonane przez Klienta/Użytkownika 
•    nieodpowiedni dobór taśmy przez Klienta/Użytkownika do warunków pracy 
•    prowadzenie taśmy w metalowej rynnie bądź stosowanie nieodpowiednich ograniczeń niecki 
•    stosowanie niewłaściwych zgarniaczy, np. blach lub taśm odpadowych, czy też gumowych zgarniaczy o twardości większej niż twardość taśmy 
•    stosowanie zgarniaczy aktywnych oraz wyposażonych w elementy czyszczące o twardości przekraczającej twardość okładki taśmy
•    łączenie drutem nadrywających się połączeń mechanicznych, czy też łączenie taśm śrubami na tak zwaną zakładkę
•    niewłaściwe wypoziomowanie przenośnika bądź zastąpienie odpowiedniego wypoziomowania przenośnika rolkami lub zaporami chroniącymi przed schodzeniem taśm z trasy
•    praca przenośnika z chociażby jednym wymontowanym krążnikiem lub z krążnikami zatartym lub oklejonymi nosiwem
•    połączenia wykonane niezgodnie z technologią bądź niewłaściwy dobór rodzaju połączenia i materiałów do łączenia
7.2    Regularnie występujące uszkodzenia np. pęknięcia okładki w równej odległości od osi taśmy na długim odcinku, bądź też naruszone obrzeża.
Przypuszczalne przyczyny: 
•    nieprawidłowo zainstalowany stały element trasy, np. fartuch, zgarniacz, rolka 
•    zbyt duża przerwa między sąsiednimi krążnikami w zestawie i/bądź zbyt duża przerwa pomiędzy zestawami, 
7.3    Przyspieszone wycieranie się okładek taśmy
Przypuszczalne przyczyny:
•    zbyt duża liczba krążników naprowadzających bądź zbyt duży kąt nachylenia krążników naprowadzających do osi taśmy
•    długość przenośnika mniejsza niż 50 m
7.4    Odkształcenia taśmy:
Przypuszczalne przyczyny: 
•    niezgodne z zaleceniami Sprzedawcy przechowywanie bądź transport 
•    oddziaływanie czynników chemicznych, termicznych 
•    nieprzewijanie taśm w czasie przechowywania
•    nieostrożne bądź niewłaściwe prowadzone prace transportowe i przeładunkowe
•    spękanie okładki oraz załamanie rdzenia w wyniku nieprzewijania okresowego taśm, nadmierne działanie warunków zewnętrznych na jeden fragment taśmy
•    nadmierne obciążenie dolnej części taśmy
•    przyspieszone starzenie i pogorszenie własności fizyko-mechanicznych taśm trudnopalnych w związku z oddziaływaniem promieni UV
•    nieprawidłowe wykonanie połączenia
•    nadmierne naprężenia w taśmie przejawiające się brakiem styku do krążników na biegu jałowym
•    niewłaściwy dobór taśmy dla określonych warunków pracy
7.5    Uszkodzenie taśmy w polu złącza:
Przypuszczalne przyczyny: 
•    uszkodzenie rdzenia taśmy podczas wykonywania złącza
•    nieodpowiedni dobór rodzaju połączenia i materiałów do łączenia bądź niezgodne z technologią wykonanie
•    nieodpowiedni dobór użytych zszywek do typu taśmy przy połączeniu mechanicznym
•    niewłaściwe przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania złącz np. przekroczenie punktu rosy 
•    niedostosowanie długości połączenia do średnicy bębnów oraz rodzaju rozruchu i napędu
7.6    Schodzenie/zbieganie taśmy z przenośnika
Przypuszczalne przyczyny: 
•    gromadzenie się materiału pod krążnikami
•    blokowanie się krążników np. z powodu korozji 
•    nieprostopadłe ustawienie krążników stałych i nastawnych
•    nieprostopadłe ustawienie stojaków krążników względem osi taśmy
•    niewypoziomowanie konstrukcji przenośnika
•    nieprostopadłe połączenie odcinków taśm
•    taśma sierpowata w wyniku złego przechowywania (np. nieprzewijania taśmy)