Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania w firmie TIP-TOPOL. Ponadto w zależności od obszaru współpracy z Państwem dane przetwarzamy w następujący sposób:

 INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator danych:  TIP-TOPOL Sp. z o.o. Siedziba 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33. Kontakt : telefon :+48 61 815 22 00, poczta e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

2. Inspektor ochrony danych osobowych: Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@rodo.pl

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: tiptopol@tiptopol.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony TIP-TOPOL Sp. z o.o., co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Bezpieczeństwo danych: Aby Państwa dane były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. W firmie TIP-TOPOL stosowane są zabezpieczenia techniczne serwerów oraz komputerów przez używanie haseł dostępowych. Stosujemy kopie zapasowe. Współpraca pomiędzy naszą firmą a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. Firma stosuje zabezpieczenia przeciwpożarowe. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

 
REKRUTACJE I ZATRUDNIENIE DO NASZEJ FIRMY

 1. Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane przez Państwa CV, dokumenty dostarczone podczas procesu zatrudnienia.
 2. Kategorie danych osobowych: Pracownicy, osoby rekrutujące do firmy.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Państwa dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dany nadesłania dokumentów aplikacyjnych.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

DOBROWOLNE ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH I UBEZPIECZEŃ DLA PRACOWNIKÓW

 1. Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe od pracowników wymagane przez podmioty usług zdrowotnych oraz firm ubezpieczeniowych.
 2. Kategorie danych osobowych: Dane pracowników oraz ich rodzin.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Ubezpieczenie pracowników oraz świadczenie usług zdrowotnych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 5. Odbiorcy danych: Firmy ubezpieczeniowe, podmioty wykonujące w ramach swojej działalności usługi zdrowotne.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Na okres trwania umowy.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


OBSŁUGA GWARANCYJNA ORAZ SERWISOWA

 1. Źródło pochodzenia danych: Zgłoszenia osób, które komunikują się z ADO w ramach zgłaszanych problemów z użytkowanymi urządzeniami lub usługami ADO.
 2. Kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe do osób komunikujących się z ADO w ramach obsługi gwarancyjnej oraz serwisowej.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Obsługa gwarancyjna oraz serwisowa produktów oraz usług ADO.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit b,c RODO, Kodeks cywilny. Nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.
 5. Odbiorcy danych: Podwykonawcy ADO w ramach niezbędnych do realizacji zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 10 lat po zakończeniu współpracy pomiędzy ADO, a nabywcą towarów i usług.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

PRZYSZŁE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Źródło pochodzenia danych: Osoby które komunikują się z ADO w ramach prowadzonej przez niego działalności.
 2. Kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe do osób fizycznych, które są użytkownikami produktów i usług ADO. Dane pozyskane w trakcie istniejącej relacji.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Dochodzenie potencjalnych roszczeń związanych z działalnością ADO.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Odbiorcy danych: Firmy windykacyjne, właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów – do rozmów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZABEZPIECZENIE OSÓB I MIENIA

 1. Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu.

 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Zabezpieczenie osób i mienia

 3. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 4. Odbiorcy danych: Firmy współpracujące z ADO w ramach umów pomiędzy stronami.

 5. Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

 1. Źródło pochodzenia danych: Nabywcy towarów i usług oferowanych przez ADO.
 2. Kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe do osób fizycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie wynikające z potrzeb sprzedaży towarów i usług oferowanych przez ADO.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 5. Odbiorcy danych: Firmy które mają podpisane umowy z ADO w zakresie świadczenia usług dostawy towarów.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Tak długo, jak będzie potrzeba ocena historii współpracy z kontrahentem. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

 1. Źródło pochodzenia danych: Strony internetowe, zgłoszenia od osób zainteresowanych produktami i usługami ADO.
 2. Kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe do osób fizycznych, wizerunki osób, dane zapisywane w cookies.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Działania promujące usługi i towary sprzedawane przez ADO.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i wymóg podania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5. Odbiorcy danych: Firmy świadczące usługi ADO w tym zakresie: organizacja targów, kampanii marketingowych, wykorzystywane technologie (cookies alert, Facebook)
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W prowadzonych przez nas działaniach marketingowych wykorzystujemy technologie, które wykorzystują elementy profilowania osób takie jak:
 • Automatyczne systemy wysyłające informacje mailowe o przeglądanych produktach, łączą one użytkownika Internetu z jego adresem tworząc jego profil. Jeżeli użytkownik porzuci koszyk, albo przegląda konkretne produkty, wysyłany jest automatycznie mail z produktami, które użytkownik oglądał.
 • Systemy umożliwiające wyświetlanie reklam użytkownikom, profilowanym na podstawie wieku, miejsca zamieszania, wykonywanej pracy czy zainteresowań a także przeglądanych na naszych stronach internetowych podstron (Facebook oraz Google AdWords). Dzięki temu jesteśmy w stanie wyświetlać lepiej dopasowane reklamy naszych produktów i usług.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

COOKIES

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies. Umożliwiają one lepsze działanie strony. Dzięki nim zapisujemy informacje o produktach w koszyku użytkownika, aby mógł do nich wrócić, banery reklamowe, które oglądał, aby ponownie ich nie wyświetlać oraz zmniejszamy czas ładowania stron. Pliki cookies umożliwiają nam także dostęp do statystyk serwisów, dzięki którym możemy rozwijać strony aby były bardziej użyteczne dla użytkownika.