Ogólne warunki sprzedaży


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ TIP–TOPOL Sp. z o.o. 
z SIEDZIBĄ w POBIEDZISKACH
(wersja obowiązująca od dnia 10.03.2022 roku)

Pobierz w formacie pdf - tutaj

Art. 1. Definicje

Następujące wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają odpowiednio: 
a)    OGÓLNE WARUNKI: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
b)    TOWAR: wszelkie towary znajdujące się w ofercie sprzedaży Sprzedawcy (zarówno te wyprodukowane przez Sprzedawcę, jak i przez inne podmioty)
c)    UMOWA: umowa sprzedaży Towaru, która zostaje zawarta między Sprzedawcą i Kupu-jącym
d)    SPRZEDAWCA: TIP – TOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000195952, posiadająca numer NIP: 7790000706 oraz REGON: 008491569
e)    KUPUJĄCY: podmiot, który zawiera Umowę ze Sprzedawcą
f)    STRONY: łącznie Kupujący i Sprzedawca
g)    PROPOZYCJA HANDLOWA: propozycja handlowa dotycząca Towaru przygotowana przez Sprzedawcę dla Kupującego, stanowiąca zaproszenie do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy
h)    DOKUMENT ZAMÓWIENIA: przygotowany przez Sprzedawcę dla Kupującego doku-ment zamówienia (w tym również Propozycja Handlowa), który po jego podpisaniu przez Kupującego stanowi zamówienie (ofertę zawarcia Umowy skierowaną do Sprze-dawcy)
i)    MAGAZYN SPRZEDAWCY: magazyn znajdujący się w siedzibie Sprzedawcy lub siedzi-bie Regionu / Oddziału Sprzedawcy
j)    KONSUMENT: Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bez-pośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
k)    KUPUJĄCY PODLEGAJĄCY OCHRONIE KONSUMENCKIEJ: Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający Umowę bez-pośrednio związaną z tą działalnością, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej .
  
Art. 2. Przepisy ogólne

1.    Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron Umowy.
2.    Ogólne Warunki stanowią integralną część Umów. 
3.    Odrębne postanowienia dotyczące Umów zawieranych z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej są zawarte w art. 9 Ogólnych Warunków.
4.    W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
5.    Sprzedawca nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Ku-pującego. Do wyłączenia warunków zakupu stosowanych przez Kupującego nie jest ko-nieczne złożenie przez Sprzedawcę odrębnego oświadczenia woli.
6.    Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko w przypadku ich po-twierdzenia na piśmie. 
7.    Informacje udzielane przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności Propozycje Handlowe, faktury pro-forma, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedawcy, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.
8.    Wszelkie przekazane przez Sprzedawcę ilustracje, rysunki, opisy, dane dotyczące masy i wymiarów Towaru są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Sprzedawcę na piśmie. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do przekazanych Kupującemu ilu-stracji, rysunków, opisów. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
9.    Sprzedawca nie odpowiada za błędny dobór Towaru przez Kupującego lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w Propozycji Handlowej, katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

Art. 3. Zawarcie Umowy

1.    Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności poprzez:
a.    złożenie Sprzedawcy przez Kupującego zamówienia (stanowiącego ofertę zwarcia Umowy) w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej, elektronicznej lub poprzez podpisanie przez Kupującego Dokumentu Zamówienia) i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej lub elektronicznej) lub w sposób dorozumiany, poprzez przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia może być poprzedzone złożeniem Kupującemu przez Sprzedawcę Propozycji Handlowej w formie pisemnej lub elektronicznej;
b.    złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej Sprzedawcy http://www.sklep.tiptopol.pl i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulami-nie Sklepu Internetowego zamieszczonym na tej stronie;
c.    złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem portalu internetowego Al-legro.pl na zasadach określonych w regulaminie Allegro zamieszczonym na tym por-talu (dotyczy wyłącznie wybranych Towarów, oferowanych przez Sprzedawcę za po-średnictwem tego portalu); 
d.    podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Sprzedawcy i Kupującego Umowy sporządzonej w formie pisemnej.
2.    Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Sprzedaw-cę, bez względu na formę i tryb ich zawarcia, chyba że ich stosowanie zostało wprost wyłączone przez Strony w Umowie.
3.    Sprzedawca w każdej sytuacji jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia złożo-nego przez Kupującego, w tym w szczególności w przypadku:
a)    opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu;
b)    naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedawcy wynika-jących z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami;
c)    powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w zamówieniu.
4.    Strony wyłączają zastosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego.

Art. 4. Cena sprzedaży oraz warunki płatności

1.    Cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
a)    do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 lit. a) Ogólnych Warunków, cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyję-tym przez Sprzedawcę do realizacji. Jeżeli cena lub termin płatności nie wynikają wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone w Propo-zycji Handlowej są wiążące dla Stron;
b)    cena sprzedaży Towaru lub termin płatności nie zostały inaczej wskazane przez Sprzedawcę, przyjmuje się, że wiążące dla Stron są: 
- cena Towaru - wynikająca z odpowiedniego cennika Sprzedawcy obowiązują-cego w dacie złożenia zamówienia, 
- termin płatności - z góry przed dostawą Towaru. 
2.    Cena sprzedaży Towaru każdorazowo obejmuje również koszty opakowania.
3.    Jeżeli cena została określona w EUR lub USD i ma być przeliczona na PLN, przeliczenie następuje według kursu sprzedaży dewiz (odpowiednio EUR lub USD) Banku PKO Bank Polski S.A. z dnia wystawienia faktury VAT za sprzedany Towar.
4.    Cena sprzedaży Towaru zostanie powiększona o podatek VAT.
5.    Faktury są wystawiane i płatne w PLN, EUR albo w USD.
6.    Kupujący może dokonać płatności ceny sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany każdorazowo w Umowie lub na fakturze VAT lub, wyłącznie gdy jest to prawnie dopuszczone i Sprzedawca wyrazi na to zgodę, w formie wpłaty gotów-kowej.
7.    W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty Strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8.    Przy zawarciu Umowy Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty zadatku. Zadatek dany przez Kupującego przy zawarciu Umowy będzie miał to znaczenie, że w razie nie-wykonania Umowy przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedawcę Kupujący będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i żądać zwrotu otrzymanego zadatku.
9.    Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z Umowy (lub związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wy-konaniem Umowy) z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego wynikającymi z tej Umowy lub innych Umów (lub związanych z ich niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem), chyba że wierzytelności Kupującego zasądzone są prawo-mocnym wyrokiem sądowym.

Art. 5. Przeniesienie własności

1.    Własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego. Jeżeli w zwykłym toku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupu-jącego mieści się odsprzedaż Towaru, jego przetworzenie lub połączenie z inną rzeczą – własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą takiej odsprzedaży, przetworzenia lub połączenia.
2.    Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 14 Ogólnych Warunków, z chwilą wydania Ku-pującemu Towaru, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
3.    Do czasu przejścia własności Kupujący zobowiązany jest:
a)    zabezpieczyć Towary objęte zastrzeżeniem własności przed utratą lub uszkodze-niem;
b)    powstrzymać się od zbywania i obciążania Towaru objętego zastrzeżeniem własno-ści (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2);
c)    powstrzymać się od przetwarzania Towaru objętego zastrzeżeniem własności, jak również od łączenia go z inną rzeczą (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2).
4.    W przypadku zbycia przez Kupującego osobie trzeciej Towaru objętego zastrzeżeniem własności na rzecz Sprzedawcy, na Sprzedawcę przechodzą wierzytelności Kupującego wobec tej osoby trzeciej o zapłatę ceny, do wysokości wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego.
5.    W przypadku zajęcia Towaru objętego zastrzeżeniem własności, obciążenia go zasta-wem skarbowym, objęcia Kupującego postępowaniem upadłościowym lub restruktury-zacyjnym, Kupujący zobowiązany jest wykazać właściwym organom, iż własność Towaru jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wyżej opisanych postępowaniach toczących się w odniesieniu do majątku Kupującego, przesy-łając Sprzedawcy kopie stosownych dokumentów.
6.    Postanowienia ust. 4 i 5 nie zwalniają Kupującego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. 
7.    Zastrzeżenie własności Towaru do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia od Kupującego zapłaty ceny. Kupujący nie może zwolnić się z obowiązku zapłaty ceny poprzez zwrot Towaru.
8.    W przypadku gdy Kupujący zalega w zapłacie wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może zażądać od Kupującego zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem własności i odpowied-niego wynagrodzenia za korzystanie z niego, a także odszkodowania za jego zużycie lub uszkodzenie.
9.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego którego-kolwiek z obowiązków określonych w art. 5 Ogólnych Warunków, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości ceny brutto Towaru objętego zastrzeżeniem własności, w odniesieniu do którego Kupujący dopuścił się naruszenia swoich obowiązków. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowa-nia przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Art. 6. Dostawa zamówionego Towaru

1.    Termin dostawy Towaru określony jest każdorazowo w Umowie, przy czym w celu unik-nięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
a)    do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 lit. a) Ogólnych Warunków, termin dostawy Towaru określony jest w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprze-dawcę do realizacji. Jeżeli termin dostawy Towaru nie wynika wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że termin do-stawy Towaru określony w Propozycji Handlowej jest wiążący dla Stron;
b)    termin dostawy Towaru nie został inaczej wskazany przez Sprzedawcę, przyjmuje się, że wiążący dla Stron jest termin 90 dni od zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży Towaru.
2.    Jeżeli Kupujący zgodnie z Umową jest zobowiązany do zapłaty całości ceny z góry, za-płaty zaliczki lub zadatku albo do dostarczenia określonych dokumentów lub pozwoleń, termin dostawy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący wywiązał się z tych zobowiązań.
3.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, czyli wydania Towaru, jest magazyn Sprzedawcy. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy wskazanego przez Sprzedawcę.
4.    Termin dostawy wynikający z Umowy lub z Ogólnych Warunków uważa się za dotrzy-many przez Sprzedawcę, jeżeli w tym terminie umożliwił odbiór zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w szczególności przez odbiór osobisty Kupującego. Termin do-stawy jest zastrzeżony na korzyść Sprzedawcy (co oznacza, że Sprzedawca może posta-wić Towar do dyspozycji Kupującego przed umówionym terminem dostawy, informując o tym Kupującego z 1-dniowym uprzedzeniem). Sprzedawca wystawia fakturę VAT w dacie postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w Magazynie Sprzedawcy.
5.    Sprzedawca może wstrzymać dostawę Towaru Kupującemu w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu zawartych Umów.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą (np. czynnikami atmosferycznymi, awariami, strajkami lub konfliktami zbrojny-mi), a także zakłóceniami w komunikacji, brakiem surowców oraz okolicznościami doty-czącymi kontrahentów Sprzedawcy (w tym w szczególności dostawców, przewoźników, spedytorów).
7.    W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, termin dostawy zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6, oraz o przewidywanym czasie ich trwania Sprzedawca niezwłocznie poinformu-je Kupującego.
8.    W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy wskutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed sko-rzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, do wyznaczenia Sprzedawcy dodatko-wego jednomiesięcznego terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania Sprzedawcy.
9.    O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie dostawy wynikającym z Umowy lub z Ogólnych Warunków. W przypadku nie-odebrania Towaru przez Kupującego w terminie, Kupujący zobowiązany jest do napra-wienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć koszty przechowania Towaru. Żądanie Ku-pującego opóźnienia wydania zamówionego Towaru jest równoznaczne z nieodebra-niem Towaru przez Kupującego w terminie.
10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupu-jący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie.
11.    Zastrzega się prawo Sprzedawcy do wydania Towaru różniącego się od Towaru okre-ślonego w Umowie w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Towaru po zawarciu Umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość, wytrzymałość i estetykę Towaru. Dostarczenie Towaru różniącego się od określonego w Umowie w ta-kim zakresie nie stanowi zmiany Umowy, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę i nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy, ani do zgłaszania ja-kichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
12.    W każdym przypadku przy odbiorze Towaru Kupujący zobowiązany jest zbadać stan opakowania i przesyłki, w szczególności sprawdzić, czy opakowanie oraz taśmy zabez-pieczające nie są uszkodzone, a także sprawdzić zawartość opakowania lub przesyłki, w szczególności pod kątem zgodności ilości dostarczonego Towaru z Umową, oraz moż-liwych do stwierdzenia wad Towaru (przykładowo wgnieceń lub innych uszkodzeń me-chanicznych) lub jego niezgodności z Umową.
13.    W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru jakichkolwiek niezgodności Towaru z Umową lub wad, o których mowa w ust. 12, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub mailowej nie później niż w terminie 7 dni ro-boczych od dnia odbioru Towaru, pod rygorem utraty możliwości późniejszego zgła-szania roszczeń w tym zakresie.
14.    W przypadku transportu Towarów poza Magazyn Sprzedawcy:
a)    ile Strony nie uzgodniły inaczej, koszty transportu pokrywa Kupujący;
b)    Kupujący zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zapewnić rozładunek oraz spraw-dzenie dostarczonych Towarów i ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru od momentu wydania Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w tym powierzenia go kuriero-wi (przewoźnikowi).

Art. 7. Gwarancja

1.    Sprzedawca udziela gwarancji jakości na sprzedawane Towary, których jest producen-tem. W przypadku sprzedaży Towarów, których Sprzedawca nie jest producentem, Sprzedawca jest podmiotem, który realizuje roszczenia gwarancyjne.
2.    Usługi serwisowe dotyczące Towaru, wykonywane przez Sprzedawcę odpłatnie po upływie gwarancji na Towar, są objęte dodatkową gwarancją jakości (gwarancja na usługę serwisową) udzielaną przez Sprzedawcę.
3.    Jeżeli z dokumentu gwarancyjnego doręczonego wraz z Towarem lub odrębnych usta-leń Stron nie wynika inaczej, lub jeżeli dokument gwarancyjny nie został wydany, przyj-muje się, że gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:
a)    gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe (z zastrzeżeniem postano-wień lit. c), tylko w zakresie wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w To-warze, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancji;
c)    z zastrzeżeniem postanowień lit. c) - d), okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru; w odniesieniu do Towarów podlegających montażowi okres gwarancji liczony jest od daty montażu, pod warunkiem, że montaż nastąpił w ter-minie 2 miesięcy od daty sprzedaży (w przeciwnym wypadku, okres gwarancji liczo-ny jest od daty sprzedaży);
d)    okres gwarancji na regenerowane części zamienne, montowane (za zgodą Kupujące-go), przy pogwarancyjnej naprawie Towaru przez Sprzedawcę wynosi 3 miesiące od daty tej naprawy;
e)    okres gwarancji na usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, wynosi 3 miesiące od daty wykonania usługi;
f)    gwarancją nie są objęte:
•    uszkodzenia Towaru powstałe na skutek korzystania z niego niezgodnie z je-go przeznaczeniem lub niestosowania się do zaleceń dotyczących eksploata-cji Towaru oraz obowiązkowych czynności regulacyjno – konserwacyjnych, wynikających z instrukcji lub innych wskazań Sprzedawcy lub producenta;
•    elementy Towaru zużywające się w wyniku jego normalnej eksploatacji (np. paski klinowe, kółka pasowe, śruby i nakrętki nośne, przewody gumowe i parciane, uszczelniacze gumowe łopatki wirnika);
•    uszkodzenia Towaru powstałe z winy użytkownika lub w wyniku zdarzeń lo-sowych.
g)    gwarancja wygasa wskutek:
•    usunięcia numerów seryjnych Towaru;
•    dokonania montażu, napraw lub przeróbek Towaru bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
•    montażu Towaru poza obszarem Polski bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
•    demontażu Towaru zamontowanego przez Sprzedawcę i jego ponownego montażu w innym miejscu bez uzgodnienia ze Sprzedawcą.
a)    reklamację należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwa-rancji;
b)    jeżeli Sprzedawca nie przekaże Kupującemu odmiennych instrukcji co do sposo-bu złożenia reklamacji, reklamację należy zgłosić na piśmie (najlepiej poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego w tym celu przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela) i z dowodem zakupu Towaru (lub poda-niem jego numeru i daty wystawienia) przekazać przedstawicielowi Sprzedawcy albo wysłać na adres Sprzedawcy: TIP TOPOL sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „Reklamacja”;
c)    reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu; na prośbę  Sprzedawcy Kupujący przekaże Sprzedawcy dodatkowe informacje i dokumen-tację zdjęciową potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, a jeżeli Sprzedawca uzna to za wskazane, dostarczy Sprzedawcy reklamowany Towar; 
d)    obowiązek dostarczenia Towaru Sprzedawcy nie obejmuje Towarów podlegają-cych montażowi, po ich zamontowaniu – w odniesieniu do nich naprawy gwa-rancyjne dokonywane są w miejscu zamontowania Towaru;
e)    niezgodność numerów seryjnych reklamowanego Towaru z numerami wynikają-cymi z dokumentów sprzedaży (np. protokołu przekazania, umowy sprzedaży, faktury VAT) lub brak możliwości ustalenia numerów seryjnych reklamowanego Towaru stanowią podstawy odmowy rozpatrzenia reklamacji;
f)    reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w sytuacjach opisanych w lit. i) – od dnia  wywiązania się przez Kupującego z obowiązków tam wskazanych; w przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji okazało się w tym terminie niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego i rozpatrzy reklamację w możliwie krótkim terminie;
g)    w ramach gwarancji obejmującej Towar Sprzedawca zobowiązany jest do nieod-płatnego usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad (według wyboru Sprzedawcy);
h)    w ramach gwarancji obejmującej usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości lub ponownego wykonania usługi (według wyboru Sprzedawcy).
4.    W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, w tym w szczególności, gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło z winy Kupującego, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną (w tym w szczególności koszty transportu Towaru) zobowiązany jest po-kryć Kupujący.
5.    Warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę na taśmy przenośnikowe i na usługi serwisowe taśm przenośnikowych określają odrębne dokumenty.
6.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

Art. 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z wyłączeniem przypadków winy umyślnej, odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy (w tym w szczególności zobowiązań Sprzedawcy wynikających z udzielonej gwarancji) obejmuje jedynie rzeczywiste straty poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści. 

Art. 9. Postanowienia dotyczące Umów z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej 

1.    Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie do Umów z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej.
2.    W odniesieniu do Umów zawieranych z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej, Ogólne Warunki mają zastosowanie w zakresie, w jakim ich postanowienia nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tych Kupujących.
3.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębior-stwa:
a)    Konsument oraz Kupujący podlegający ochronie konsumenckiej, który zawarł Umo-wę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedaw-cy oświadczenie o odstąpieniu. 
b)    Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został załą-czony do Ogólnych Warunków.
c)    Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie o odstąpieniu:

- na piśmie na adres Sprzedawcy:  TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyń-ska 33, 62-010 Pobiedziska lub
- e-mailem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: tipto-pol@tiptopol.pl  (w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prze-śle Kupującemu  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpie-niu; potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu).
d)    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosz-ty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot płatności nastą-pi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
e)    Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Po-biedziska. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
f)    W razie odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4.    Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami lub Kupującymi podlegają-cymi ochronie konsumenckiej:
a)    nie stosuje się postanowień: art. 4 ust. 8 - 9,  art. 6 ust. 8, 12, 13, art. 7 ust. 4, art. 8, art. 10 ust. 2 Ogólnych Warunków.
b)    art. 6 ust. 6 Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą.”
c)    art. 6 ust. 10 Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym jednomiesięcznym termi-nie liczonym od dnia doręczenia wezwania Kupującemu.”
5.    Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami nie stosuje się postanowień art. 7 ust. 6 Ogólnych Warunków.
6.    Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

Art. 10. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Ogólnych Warunkach stosuje się prawo polskie, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego. Do Ogólnych Wa-runków oraz Umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 roku (tzw. Konwencji Wiedeń-skiej).
2.    Wszelkie spory pozostające w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3.    Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień Ogólnych Warunków. W ta-kim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień Ogólnych Warun-ków znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
4.    Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Umo-wy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
5.    W związku z zawarciem i realizacją Umów Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupu-jących i ich personelu. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobo-wych przez Sprzedawcę jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy (https://tiptopol.pl/pl/obowiazek-informacyjny).
6.    Strony zobowiązane są do zachowania poufności w odniesieniu do treści i warunków Umowy oraz negocjacji i ustaleń Stron poprzedzających jej zawarcie.
7.    Aktualna treść Ogólnych Warunków jest dostępna:
a)    na stronie internetowej Sprzedawcy (https://tiptopol.pl/pl/ogolne-warunki-sprzedazy); Ogólne Warunki można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF ze strony inter-netowej Sprzedawcy i zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
b)    w siedzibie i pozostałych placówkach Sprzedawcy oraz u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.
8.    Na wniosek Kupującego Ogólne Warunki zostaną mu niezwłocznie przesłane na wska-zany adres w formie pisemnej lub mailowej. Wniosek można złożyć na piśmie na adres Sprzedawcy (TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska) lub e-mailem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: tiptopol@tiptopol.pl 
9.    Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się od dnia 10 marca 2022 roku. Poprzednie wersje Ogólnych Warunków są udostępniane Kupującym w sposób wskazany w ust. 8.

Załącznik do Ogólnych Warunków:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcę podlegającego ochronie konsumenckiej

  • Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy.
  • Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie konsumentowi* i jednoosobowemu przedsię-biorcy podlegającemu na mocy odrębnych przepisów ochronie konsumenckiej**

 

 

 

__________, dnia __________ roku
__________________________________
__________________________________
(imię, nazwisko i adres Kupującego) 

 

 

TIP-TOPOL SP. Z O.O. 
UL. KOSTRZYŃSKA 33
62-010 POBIEDZISKA
e-mail:tiptopol@tipopol.pl


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEZ KONSUMENTA* LUB JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCĘ PODLEGAJĄCEGO OCHRONIE KONSUMENCKIEJ**

     Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od zawartej przeze mnie z TIP-TOPOL sp. z o.o. umowy sprzedaży następujących towarów ___________________________________________________________             
Data odbioru towaru/ów: ___________________________


_________________________
podpis Kupującego

* konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
** jednoosobowy przedsiębiorca podlegający ochronie konsumenckiej - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.