Kodeks etyki

Kodeks Postępowania     
„Pracownik Klient Dostawca Otoczenie”

Od samego początku swojej działalności Zarząd przedsiębiorstwa TIP-TOPOL Sp. z o.o. stara się budować pozytywne środowisko pracy dla wszystkich pracowników. Dokładane są starania zapewniające godne i stabilne środowisko pracy. Na wszystkich odcinkach działalności przedsiębiorstwa zapewnione są przyjazne i bezpieczne warunki pracy. Przedsiębiorstwo terminowo wypłaca wynagrodzenia swoim pracownikom oraz oferuje dodatkowe pakiety socjalne. W ramach prowadzonych wewnętrznie programów stwarza możliwości rozwoju. Środowisko pracy wolne jest od dyskryminacji, mobbingu oraz ingerowania w prywatne życie pracowników. Bez względu na płeć, wiek, rasę, światopogląd, orientacje seksualną oraz stanowisko pracy promowane są prawidłowe postawy tolerancji.

Priorytetem przedsiębiorstwa jest zaufanie oraz zadowolenie klientów. Wszyscy partnerzy handlowy bez względu na ich potencjał oraz kraj pochodzenia obsługiwani są w jednakowym standardzie. Szanowana jest prywatność oraz dane osobowe klientów. Jakakolwiek komunikacja marketingowa stosowana jest zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa. Jeżeli ktokolwiek z partnerów handlowych przedsiębiorstwa nie wyraził zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej takowa jest zablokowana.
Istotnym faktem dla przedsiębiorstwa są dobre relacje z dostawcami. Oczekuje się, że wszyscy dostawcy działają zgodnie z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi. Wszyscy partnerzy handlowi są równo traktowani i oceniani według jednakowych kryteriów. Jakiekolwiek naruszenia prawa, naruszenia swobód pracowniczych, dyskryminacji pracowników stanowią podstawę do wstrzymania współpracy z dostawcą. TIP-TOPOL Sp. z o.o. nie akceptuje przekazywania swoim pracownikom jakichkolwiek korzyści majątkowych, które mogłyby mieć wpływ na podejmowane decyzje. Dopuszczalne są niewielkie, symboliczne drobne upominki o niewielkiej wartości przekazywane zgodnie z ogólnymi praktykami rynkowymi.

TIP-TOPOL Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem apolitycznym. Współpraca z organami władzy wyznaczona jest obowiązującymi przepisami. Na rynku lokalnym przedsiębiorstwo angażuje się w kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez działania wspierające wydarzenia sportowe.

Od samego początku działalności TIP-TOPOL Sp. z o.o. działa zgodnie z zapisami prawa. Spółka buduje swój wizerunek na lojalności, legalności i przejrzystości w relacjach z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz innymi stronami zainteresowanymi.

Każdy, kto podejrzewa, że złamano prawo lub naruszono nasz Kodeks Postępowania powinien omówić problem z przełożonym lub przesłać informację na adres: etyka@tiptopol.pl. Wszystkie zgłoszenia w ramach tej polityki będą traktowane przez Spółkę  jako poufne, w stopniu niezbędnym do prowadzenia pełnego i uczciwego postępowania wyjaśniającego. Tożsamość zgłaszającego naruszenie pozostanie poufna.

Prezes Zarządu