Ogólne warunki sprzedaży


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ TIP–TOPOL Sp. z o.o. 
z SIEDZIBĄ w POBIEDZISKACH
(wersja obowiązująca od dnia 05.01.2023 roku)

Pobierz w formacie pdf - tutaj

Art. 1. Definicje

Następujące wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają odpowiednio: 
a)    OGÓLNE WARUNKI: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
b)    TOWAR: wszelkie towary znajdujące się w ofercie sprzedaży Sprzedawcy (zarówno te wyprodukowane przez Sprzedawcę, jak i przez inne podmioty)
c)    UMOWA: umowa sprzedaży Towaru, która zostaje zawarta między Sprzedawcą i Kupującym
d)    SPRZEDAWCA: TIP – TOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000195952, posiadająca numer NIP: 7790000706 oraz REGON: 008491569
e)    KUPUJĄCY: podmiot, który zawiera Umowę ze Sprzedawcą
f)    STRONY: łącznie Kupujący i Sprzedawca
g)    PROPOZYCJA HANDLOWA: propozycja handlowa dotycząca Towaru przygotowana przez Sprzedawcę dla Kupującego, stanowiąca zaproszenie do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy
h)    DOKUMENT ZAMÓWIENIA: przygotowany przez Sprzedawcę dla Kupującego dokument zamówienia (w tym również Propozycja Handlowa), który po jego podpisaniu przez Kupującego stanowi zamówienie (ofertę zawarcia Umowy skierowaną do Sprze-dawcy)
i)    MAGAZYN SPRZEDAWCY: magazyn znajdujący się w siedzibie Sprzedawcy lub siedzibie Regionu / Oddziału Sprzedawcy
j)    KONSUMENT: Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bez-pośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
k)    KUPUJĄCY PODLEGAJĄCY OCHRONIE KONSUMENCKIEJ: Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający Umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej .
  
Art. 2. Przepisy ogólne

1.    Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron Umowy.
2.    Ogólne Warunki stanowią integralną część Umów. 
3.    Odrębne postanowienia dotyczące Umów zawieranych z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej są zawarte w art. 9 Ogólnych Warunków.
4.    W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
5.    Sprzedawca nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Kupującego. Do wyłączenia warunków zakupu stosowanych przez Kupującego nie jest konieczne złożenie przez Sprzedawcę odrębnego oświadczenia woli.
6.    Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko w przypadku ich po-twierdzenia na piśmie. 
7.    Informacje udzielane przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności Propozycje Handlowe, faktury pro-forma, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedawcy, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.
8.    Wszelkie przekazane przez Sprzedawcę ilustracje, rysunki, opisy, dane dotyczące masy i wymiarów Towaru są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Sprzedawcę na piśmie. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do przekazanych Kupującemu ilustracji, rysunków, opisów. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
9.    Sprzedawca nie odpowiada za błędny dobór Towaru przez Kupującego lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w Propozycji Handlowej, katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

Art. 3. Zawarcie Umowy

1.    Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności poprzez:
a.    złożenie Sprzedawcy przez Kupującego zamówienia (stanowiącego ofertę zwarcia Umowy) w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej, elektronicznej lub poprzez podpisanie przez Kupującego Dokumentu Zamówienia) i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej lub elektronicznej) lub w sposób dorozumiany, poprzez przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia może być poprzedzone złożeniem Kupującemu przez Sprzedawcę Propozycji Handlowej w formie pisemnej lub elektronicznej;
b.    złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej Sprzedawcy http://www.sklep.tiptopol.pl i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego zamieszczonym na tej stronie;
c.    złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl na zasadach określonych w regulaminie Allegro zamieszczonym na tym portalu (dotyczy wyłącznie wybranych Towarów, oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego portalu);
d.    podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Sprzedawcy i Kupującego Umowy sporządzonej w formie pisemnej.
2.    Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę, bez względu na formę i tryb ich zawarcia, chyba że ich stosowanie zostało wprost wyłączone przez Strony w Umowie.
3.    Sprzedawca w każdej sytuacji jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego, w tym w szczególności w przypadku: 
a)    opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu;
b)    naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami;
c)    powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w zamówieniu.
4.    Strony wyłączają zastosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego.

Art. 4. Cena sprzedaży oraz warunki płatności

1.    Cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
a)    do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 lit. a) Ogólnych Warunków, cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprzedawcę do realizacji. Jeżeli cena lub termin płatności nie wynikają wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone w Propozycji Handlowej są wiążące dla Stron;
b)    cena sprzedaży Towaru lub termin płatności nie zostały inaczej wskazane przez Sprzedawcę, przyjmuje się, że wiążące dla Stron są: 
- cena Towaru - wynikająca z odpowiedniego cennika Sprzedawcy obowiązującego w dacie złożenia zamówienia, 
- termin płatności - z góry przed dostawą Towaru. 
2.    Cena sprzedaży Towaru każdorazowo obejmuje również koszty opakowania.
3.    Jeżeli cena została określona w EUR lub USD i ma być przeliczona na PLN, przeliczenie następuje według kursu sprzedaży dewiz (odpowiednio EUR lub USD) Banku PKO Bank Polski S.A. z dnia wystawienia faktury VAT za sprzedany Towar.
4.    Cena sprzedaży Towaru zostanie powiększona o podatek VAT.
5.    Faktury są wystawiane i płatne w PLN, EUR albo w USD.
6.    Kupujący może dokonać płatności ceny sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany każdorazowo w Umowie lub na fakturze VAT lub, wyłącznie gdy jest to prawnie dopuszczone i Sprzedawca wyrazi na to zgodę, w formie wpłaty gotówkowej.
7.    W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty Strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8.    Przy zawarciu Umowy Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty zadatku. Zadatek dany przez Kupującego przy zawarciu Umowy będzie miał to znaczenie, że w razie niewykonania Umowy przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedawcę Kupujący będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i żądać zwrotu otrzymanego zadatku.
9.    Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z Umowy (lub związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy) z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego wynikającymi z tej Umowy lub innych Umów (lub związanych z ich niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem), chyba że wierzytelności Kupującego zasądzone są prawomocnym wyrokiem sądowym.

Art. 5. Przeniesienie własności

1.    Własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego. Jeżeli w zwykłym toku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego mieści się odsprzedaż Towaru, jego przetworzenie lub połączenie z inną rzeczą – własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą takiej odsprzedaży, przetworzenia lub połączenia.
2.    Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 14 Ogólnych Warunków, z chwilą wydania Kupującemu Towaru, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
3.    Do czasu przejścia własności Kupujący zobowiązany jest:
a)    zabezpieczyć Towary objęte zastrzeżeniem własności przed utratą lub uszkodzeniem;
b)    powstrzymać się od zbywania i obciążania Towaru objętego zastrzeżeniem własności (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2);
c)    powstrzymać się od przetwarzania Towaru objętego zastrzeżeniem własności, jak również od łączenia go z inną rzeczą (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2).
4.    W przypadku zbycia przez Kupującego osobie trzeciej Towaru objętego zastrzeżeniem własności na rzecz Sprzedawcy, na Sprzedawcę przechodzą wierzytelności Kupującego wobec tej osoby trzeciej o zapłatę ceny, do wysokości wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego.
5.    W przypadku zajęcia Towaru objętego zastrzeżeniem własności, obciążenia go zastawem skarbowym, objęcia Kupującego postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, Kupujący zobowiązany jest wykazać właściwym organom, iż własność Towaru jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wyżej opisanych postępowaniach toczących się w odniesieniu do majątku Kupującego, przesyłając Sprzedawcy kopie stosownych dokumentów.
6.    Postanowienia ust. 4 i 5 nie zwalniają Kupującego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. 
7.    Zastrzeżenie własności Towaru do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia od Kupującego zapłaty ceny. Kupujący nie może zwolnić się z obowiązku zapłaty ceny poprzez zwrot Towaru.
8.    W przypadku gdy Kupujący zalega w zapłacie wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może zażądać od Kupującego zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem własności i odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z niego, a także odszkodowania za jego zużycie lub uszkodzenie.
9.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków określonych w art. 5 Ogólnych Warunków, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości ceny brutto Towaru objętego zastrzeżeniem własności, w odniesieniu do którego Kupujący dopuścił się naruszenia swoich obowiązków. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Art. 6. Dostawa zamówionego Towaru

1.    Termin dostawy Towaru określony jest każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
a)    do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 lit. a) Ogólnych Warunków, termin dostawy Towaru określony jest w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprzedawcę do realizacji. Jeżeli termin dostawy Towaru nie wynika wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że termin dostawy Towaru określony w Propozycji Handlowej jest wiążący dla Stron;
b)    termin dostawy Towaru nie został inaczej wskazany przez Sprzedawcę, przyjmuje się, że wiążący dla Stron jest termin 90 dni od zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży Towaru.
2.    Jeżeli Kupujący zgodnie z Umową jest zobowiązany do zapłaty całości ceny z góry, zapłaty zaliczki lub zadatku albo do dostarczenia określonych dokumentów lub pozwoleń, termin dostawy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący wywiązał się z tych zobowiązań.
3.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, czyli wydania Towaru, jest magazyn Sprzedawcy. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy wskazanego przez Sprzedawcę.
4.    Termin dostawy wynikający z Umowy lub z Ogólnych Warunków uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli w tym terminie umożliwił odbiór zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w szczególności przez odbiór osobisty Kupującego. Termin dostawy jest zastrzeżony na korzyść Sprzedawcy (co oznacza, że Sprzedawca może postawić Towar do dyspozycji Kupującego przed umówionym terminem dostawy, informując o tym Kupującego z 1-dniowym uprzedzeniem). Sprzedawca wystawia fakturę VAT w dacie postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w Magazynie Sprzedawcy.
5.    Sprzedawca może wstrzymać dostawę Towaru Kupującemu w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu zawartych Umów.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą (np. czynnikami atmosferycznymi, awariami, strajkami lub konfliktami zbrojnymi), a także zakłóceniami w komunikacji, brakiem surowców oraz okolicznościami dotyczącymi kontrahentów Sprzedawcy (w tym w szczególności dostawców, przewoźników, spedytorów).
7.    W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, termin dostawy zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6, oraz o przewidywanym czasie ich trwania Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
8.    W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy wskutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego jednomiesięcznego terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania Sprzedawcy.
9.    O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie dostawy wynikającym z Umowy lub z Ogólnych Warunków. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć koszty przechowania Towaru. Żądanie Kupującego opóźnienia wydania zamówionego Towaru jest równoznaczne z nieodebraniem Towaru przez Kupującego w terminie.
10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie.
11.    Zastrzega się prawo Sprzedawcy do wydania Towaru różniącego się od Towaru określonego w Umowie w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Towaru po zawarciu Umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość, wytrzymałość i estetykę Towaru. Dostarczenie Towaru różniącego się od określonego w Umowie w takim zakresie nie stanowi zmiany Umowy, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę i nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy, ani do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
12.    W każdym przypadku przy odbiorze Towaru Kupujący zobowiązany jest zbadać stan opakowania i przesyłki, w szczególności sprawdzić, czy opakowanie oraz taśmy zabezpieczające nie są uszkodzone, a także sprawdzić zawartość opakowania lub przesyłki, w szczególności pod kątem zgodności ilości i rodzaju dostarczonego Towaru z Umową, oraz możliwych do stwierdzenia wad Towaru (przykładowo wgnieceń lub innych uszkodzeń mechanicznych) lub jego niezgodności z Umową.
13.    W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru jakichkolwiek niezgodności Towaru z Umową, w szczególności co do ilości i rodzaju Towaru lub wad, o których mowa w ust. 12, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub mailowej nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru Towaru, pod rygorem utraty możliwości późniejszego zgłaszania roszczeń w tym zakresie. W odniesieniu do Kupujących, którzy hurtowo nabywają Towary w celu ich dalszej odsprzedaży, termin ten wynosi 14 dni. 
14.    W przypadku transportu Towarów poza Magazyn Sprzedawcy:
a)    o ile Strony nie uzgodniły inaczej, koszty transportu pokrywa Kupujący;
b)    Kupujący zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zapewnić rozładunek oraz sprawdzenie dostarczonych Towarów i ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru od momentu wydania Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w tym powierzenia go kurierowi (przewoźnikowi).

Art. 7. Gwarancja

1.    Sprzedawca udziela gwarancji jakości na sprzedawane Towary, których jest producentem. W przypadku sprzedaży Towarów, których Sprzedawca nie jest producentem, Sprzedawca jest podmiotem, który realizuje roszczenia gwarancyjne.
2.    Usługi serwisowe dotyczące Towaru, wykonywane przez Sprzedawcę odpłatnie po upływie gwarancji na Towar, są objęte dodatkową gwarancją jakości (gwarancja na usługę serwisową) udzielaną przez Sprzedawcę.
3.    Jeżeli z dokumentu gwarancyjnego doręczonego wraz z Towarem lub odrębnych ustaleń Stron nie wynika inaczej, lub jeżeli dokument gwarancyjny nie został wydany, przyjmuje się, że gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:
a)    gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe (z zastrzeżeniem postanowień lit. c), tylko w zakresie wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancji;
b)    z zastrzeżeniem postanowień lit. c) - d), okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru; w odniesieniu do Towarów podlegających montażowi okres gwarancji liczony jest od daty montażu, pod warunkiem, że montaż nastąpił w terminie 2 miesięcy od daty sprzedaży (w przeciwnym wypadku, okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży);
c)    okres gwarancji na regenerowane części zamienne, montowane (za zgodą Kupującego), przy pogwarancyjnej naprawie Towaru przez Sprzedawcę wynosi 3 miesiące od daty tej naprawy;
d)    okres gwarancji na usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, wynosi 3 miesiące od daty wykonania usługi;
e)    gwarancją nie są objęte:
•    uszkodzenia Towaru powstałe na skutek przechowywania go lub korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do zaleceń dotyczących przechowywania lub eksploatacji Towaru oraz obowiązkowych czynności regulacyjno – konserwacyjnych, wynikających z instrukcji lub innych wskazań Sprzedawcy lub producenta;
•    elementy Towaru zużywające się w wyniku jego normalnej eksploatacji (np. paski klinowe, kółka pasowe, śruby i nakrętki nośne, przewody gumowe i parciane, uszczelniacze gumowe łopatki wirnika);
•    uszkodzenia Towaru powstałe z winy użytkownika lub w wyniku zdarzeń losowych.
f)    gwarancja wygasa wskutek:
•    usunięcia numerów seryjnych Towaru;
•    dokonania montażu, napraw lub przeróbek Towaru bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
•    montażu Towaru poza obszarem Polski bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
•    demontażu Towaru zamontowanego przez Sprzedawcę i jego ponownego montażu w innym miejscu bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
•    przechowywania Towaru w temperaturze niższej niż -5 stopni Celsjusza lub wyższej niż + 20 stopni Celsjusza.
g)    reklamację należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji;
h)    jeżeli Sprzedawca nie przekaże Kupującemu odmiennych instrukcji co do sposobu złożenia reklamacji, reklamację należy zgłosić na piśmie (najlepiej poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego w tym celu przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela) i z dowodem zakupu Towaru (lub podaniem jego numeru i daty wystawienia) przekazać przedstawicielowi Sprzedawcy albo wysłać na adres Sprzedawcy: TIP TOPOL sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „Reklamacja”;
i)    reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu; na prośbę Sprzedawcy Kupujący przekaże Sprzedawcy dodatkowe informacje i dokumentację zdjęciową potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, a jeżeli Sprzedawca uzna to za wskazane, dostarczy Sprzedawcy na swój koszt reklamowany Towar;
j)    jeżeli przedmiotem danej Umowy lub danej dostawy jest partia co najmniej 100 sztuk Towarów tego samego rodzaju (np. ciężarków), z których tylko część jest wadliwa, Kupujący dokona na swój koszt losowego sprawdzenia co najmniej 10% Towarów z tej partii; jeżeli co najmniej 50 % z nich będzie wadliwych, Kupujący będzie uprawniony do złożenia reklamacji w odniesieniu do całej partii Towarów. W przeciwnym razie Kupujący będzie uprawniony do złożenia reklamacji tylko w odniesieniu do tej części Towarów, która jest wadliwa (a koszty związane z oddzieleniem Towarów wadliwych od niewadliwych ponosi Kupujący);
k)    obowiązek dostarczenia Towaru Sprzedawcy nie obejmuje Towarów podlegających montażowi, po ich zamontowaniu – w odniesieniu do nich naprawy gwarancyjne dokonywane są w miejscu zamontowania Towaru;
l)    niezgodność numerów seryjnych reklamowanego Towaru z numerami wynikającymi z dokumentów sprzedaży (np. protokołu przekazania, umowy sprzedaży, faktury VAT) lub brak możliwości ustalenia numerów seryjnych reklamowanego Towaru stanowią podstawy odmowy rozpatrzenia reklamacji;
m)    reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w sytuacjach opisanych w lit. i) – od dnia wywiązania się przez Kupującego z obowiązków tam wskazanych; w przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji okazało się w tym terminie niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego i rozpatrzy reklamację w możliwie krótkim terminie;
n)    w ramach gwarancji obejmującej Towar Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad (według wyboru Sprzedawcy);
o)    w ramach gwarancji obejmującej usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości lub ponownego wykonania usługi (według wyboru Sprzedawcy).
4.    W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, w tym w szczególności, gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło z winy Kupującego, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną (w tym w szczególności koszty transportu Towaru) zobowiązany jest pokryć Kupujący.
5.    Warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę na taśmy przenośnikowe i na usługi serwisowe taśm przenośnikowych określają odrębne dokumenty.
6.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

Art. 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z wyłączeniem przypadków winy umyślnej, odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy (w tym w szczególności zobowiązań Sprzedawcy wynikających z udzielonej gwarancji) obejmuje jedynie rzeczywiste straty poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści. 

Art. 9. Postanowienia dotyczące Umów z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej 

1.    Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie do Umów z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej.
2.    W odniesieniu do Umów zawieranych z Konsumentami i Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej, Ogólne Warunki mają zastosowanie w zakresie, w jakim ich postanowienia nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tych Kupujących.
3.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
a)    Konsument oraz Kupujący podlegający ochronie konsumenckiej, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Jeżeli Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedstawiciela handlowego Sprzedawcy u Kupującego, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. 
b)    Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony do Ogólnych Warunków.
c)    Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie o odstąpieniu:

- na piśmie na adres Sprzedawcy: TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska lub
- e-mailem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: tiptopol@tiptopol.pl (w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu; potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu).
d)    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
e)    Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
f)    W razie odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4.    Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami lub Kupującymi podlegającymi ochronie konsumenckiej:
a)    nie stosuje się postanowień: art. 4 ust. 8 - 9,  art. 6 ust. 8, 12, 13, art. 7 ust. 4, art. 8, art. 10 ust. 2 Ogólnych Warunków.
b)    6 ust. 6 Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą.”
c)    6 ust. 10 Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym jednomiesięcznym terminie liczonym od dnia doręczenia wezwania Kupującemu.”
d)    7 ust. 6 Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na te środki.”
5.    Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami 7 ust. 3 lit. m) Ogólnych Warunków stosuje się w brzmieniu: „reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia od dnia zgłoszenia, a w sytuacjach opisanych w lit. i) – od dnia wywiązania się przez Kupującego z obowiązków tam wskazanych.”
6.    Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

Art. 10. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Ogólnych Warunkach stosuje się prawo polskie, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego. Do Ogólnych Warunków oraz Umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 roku (tzw. Konwencji Wiedeńskiej).
2.    Wszelkie spory pozostające w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3.    Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień Ogólnych Warunków. W takim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień Ogólnych Warunków znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
4.    Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
5.    W związku z zawarciem i realizacją Umów Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i ich personelu. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy (https://tiptopol.pl/pl/obowiazek-informacyjny).
6.    Strony zobowiązane są do zachowania poufności w odniesieniu do treści i warunków Umowy oraz negocjacji i ustaleń Stron poprzedzających jej zawarcie.
7.    Aktualna treść Ogólnych Warunków jest dostępna:
a)    na stronie internetowej Sprzedawcy (https://tiptopol.pl/pl/ogolne-warunki-sprzedazy); Ogólne Warunki można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF ze strony internetowej Sprzedawcy i zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
b)    w siedzibie i pozostałych placówkach Sprzedawcy oraz u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.
8.    Na wniosek Kupującego Ogólne Warunki zostaną mu niezwłocznie przesłane na wskazany adres w formie pisemnej lub mailowej. Wniosek można złożyć na piśmie na adres Sprzedawcy (TIP – TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska) lub e-mailem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: tiptopol@tiptopol.pl 
9.    Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się od dnia 5 stycznia 2023 roku. Poprzednie wersje Ogólnych Warunków są udostępniane Kupującym w sposób wskazany w ust. 8.

Załącznik do Ogólnych Warunków:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcę podlegającego ochronie konsumenckiej

  • Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy.
  • Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie konsumentowi* i jednoosobowemu przedsiębiorcy podlegającemu na mocy odrębnych przepisów ochronie konsumenckiej**

 

 

 

__________, dnia __________ roku
__________________________________
__________________________________
(imię, nazwisko i adres Kupującego) 

 

 

TIP-TOPOL SP. Z O.O. 
UL. KOSTRZYŃSKA 33
62-010 POBIEDZISKA
e-mail:tiptopol@tipopol.pl


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEZ KONSUMENTA* LUB JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCĘ PODLEGAJĄCEGO OCHRONIE KONSUMENCKIEJ**

     Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od zawartej przeze mnie z TIP-TOPOL sp. z o.o. umowy sprzedaży następujących towarów ___________________________________________________________             
Data odbioru towaru/ów: ___________________________


_________________________
podpis Kupującego

* konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
** jednoosobowy przedsiębiorca podlegający ochronie konsumenckiej - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.